Home – Svenska

Uppdragsbeskrivning:  

DOSI strävar efter att integrera vetenskap, teknik, policy, juridik och ekonomi i sin rådgivning gällande ekosystembaserad förvaltning av resursanvändningen i djuphavet, samt strategier för att bevara integriteten hos djuphavens ekosystem både inom och utanför nationell jurisdiktion.

Ett globalt initiativ behövs

Mänskliga aktiviteter i djuphaven ökar snabbt, men främst utom synhåll. I takt med att klimatförändringarna når djupt vatten sker en sänkning av pH och syrehalter och motståndskraften hos djuphavsekosystemen, och de viktiga tjänster de tillhandahåller, äventyras. Det finns brister i förvaltningen av djuphaven: de flesta rättsliga ramar, både nationella och internationella, saknar grundläggande mekanismer för förvaltning och skydd av internationellt vatten, och det finns ingen konsekvent tillämpning av metoder för bedömning av miljöns tillstånd. Det finns en verklig risk för att djuphaven blir industrialiserade utan tillräcklig miljöplanering.

Djuphavens biologiska mångfald stöder viktiga ekosystemfunktioner och –tjänster, inklusive omsättning av näringsämnen, lagring av kol, samt ett magasin – ett levande bibliotek – av genetiska tillgångar som kan innebära nytta för människor och nyckeln till framtida anpassning. Därför är det absolut nödvändigt att hantera djuphavet från ett globalt, multisektoriellt och tvärvetenskapligt perspektiv, så att den marina miljön skyddas samtidigt som ett hållbart nyttjande av resurser möjliggörs.

Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI) är en grupp experter från olika discipliner och sektorer som bildats för att utveckla nya idéer för en hållbar användning och förvaltning av djuphavens tillgångar. Ett huvudsyfte kommer att vara kapacitetsuppbyggnad för utvecklingsländer i vars vatten många resursrika djuphavsområden finns. DOSI samlar experter för att ta itu med prioritetsområden, att utveckla verktyg, strategier och resurser för att upprätthålla ekosystemens integritet samt att utveckla program som främjar hållbarhet och ansvarsfull användning av djuphavet. DOSI samverkar med industrin och tillsynsmyndigheter, forskare och samhället för att öka medvetenheten och bygga upp kapacitet att stödja initiativ som leder till hållbar användning och förvaltning av djuphavsresurser, nu såväl som för kommande generationer.

Vilka frågor prioriterar DOSI?

DOSI verkar och bidrar genom workshops med en bred uppsättning intressenter, samt informationstillfällen, publikationer, undersökningar och kartläggningar, miljötillståndsbedömningar och resurser tillgängliga på webben. DOSI arbetar med nationella, regionala och globala beslutsfattare, samt lärare och samhället, i sin strävan till att:

 1. Identifiera behov av hög prioritet som rör förvaltningen av resurser i djuphaven, inklusive:
 • Genom att arbeta med International Seabed Authority och andra intressenter kring gruvfrågor som rör havsbottnen, med målet att utveckla en miljöförvaltningsstrategi för internationella havsbottenområden som inkorporerar kumulativa konsekvensbedömningar och ekonomiska utredningar, först främst för den Mittatlantiska ryggen;
 • Att främja nya samarbeten och diskussioner kring problemen med placering av djuphavsgruvavfall;
 • Att diskutera frågor kring öppenhet och överensstämmelser i förvaltningen av djuphaven.
 1. Utveckla bästa praxis för mänskliga aktiviteter i djuphaven, inklusive att:
 • Främja utvecklingen av konsekvensbedömningar för framtida fiskeriverksamhet i djuphavet och inkludera en guide för utförandet av sådana bedömningar;
 • Att skapa underlag för och sporra kommunikation kring djuphavens genetiska resurser, användningen av dessa, samt hållbart nyttjande och fördelning av tillgångarna.
 • Jämföra regelverk för att underlätta utvecklingen av bästa praxis för offshore utvinning samt förvaltning av olja och gas i djuphaven.
 1. Höja medvetenheten, samt utveckla expertis, inklusive:
 • Kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer för hållbar förvaltning och skydd av djuphavsresurser;
 • Ökad utbildning för alla berörda parter (t.ex. utveckling av fritt tillgängliga webbaserade kurser i grunderna i djuphavsekologi och förvaltarskapsfrågor).
 1. Samla och främja observationer av och kunskap om djuphavet, inklusive att:
 • Säkerställa att djuphavsmiljöer är framträdande i stora bedömningar av havsmiljön;
 • Identifiera vetenskapliga kunskapsluckor som kommer att bistå i djuphavsförvaltningen;
 • Utveckla en samlingsplats för information om pågående verksamhet i djuphavsförvaltarskap över flera sektorer, jurisdiktioner och teman;
 • Arbeta med industrin för att öka observationer och datadelning, samt att ta itu med övergripande frågor;
 • Centralt samla observationer och information för att bättre kunna bedöma den roll som djuphavet spelar för klimatet, samt effekterna av klimatförändringar på djuphavsekosystemen, för användning i miljöförvaltning och klimatpolicy.

Första DOSI-workshopen – Mexico City, april 2013

Tjugoåtta inbjudna deltagare från 14 länder träffades för att diskutera forskning, förvaltning och behoven för beslutsfattande som krävs för att bevara integriteten, funktionerna och tjänsterna i djuphavet för framtida generationer. Gruppen enades om att den utökade mänskliga aktiviteten i djuphavet har resulterat i ett akut behov av att engagera experter inom biologi, juridik, policy, ekonomi, affärslivet, samt bevarande i förvaltarskapsfrågor. Tre dagar av överläggningar resulterade i en uppsättning kärnteman och åtgärdspunkter för att starta Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI).

Workshopen arrangerades av Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia (CMARL) vid UNAM, tillsammans med the Center for Marine Biodiversity and Conservation vid Scripps Institution of Oceanography (SIO), University of California San Diego och International Network for Scientific Investigation of Deep-sea Ecosystems (INDEEP). Finansiellt stöd för mötet erhölls från Kaplan Foundation, INDEEP (finansierat av Fondation Total), National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO, Mexiko) och La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, Mexiko).

Kindly translated by Marie C. Nordström, Åbo Akademi University, Finland

Group Photo