Home – Suomi

Missio:

DOSIn päämääränä on tieteen, teknologian, päättäjien, lainsäätäjien ja talousmaailman yhdistäminen ohjaamaan syvänmeren luonnonvarojen ekosysteemipohjaista käyttöä ja luomaan toimintasuunnitelmia syvänmeren ekosysteemien koskemattomuuden säilyttämiseksi sekä maiden sisällä että yli kansallisen lainsäädännön.

Maailmanlaajuista aloitetta tarvitaan

Ihmisen toiminta syvissä valtamerissä lisääntyy huomaamatta. Ilmastonmuutoksen ulottuessa syviin vesiin pH ja happipitoisuus laskevat vaarantaen syvänmeren ekosysteemien sietokyvyn ja niiden tarjoamat tärkeät ekosysteemipalvelut. Syvänmeren ympäristönhoidossa on puutteita: useimmista lainsäädännöistä, sekä kansallisista että kansainvälisistä, puuttuvat olennaiset järjestelmät valtamerten luonnonvarojen hallintaan ja suojeluun. Monilta syvänmeren luonnonvaroja omistavilta mailta puuttuu asiantuntemusta näiden luonnonvarojen kestävästä hallinnasta kansainvälisillä vesillä, eikä ympäristöarviointien soveltaminen ole yhdenmukaista. Ilman riittävää ympäristösuunnittelua uhka syvänmeren teollistumiselle on todellinen.

Syvänmeren monimuotoisuus ylläpitää tärkeitä ekosysteemin toimintoja ja palveluita kuten ravinteiden kiertoa, hiilen sitoutumista ja geneettisten luonnonvarojen varastoa – elävää kirjastoa – joka voi hyödyttää ihmiskuntaa, ja olla tärkeä lajien sopeutumiselle tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on elintärkeää hallita syviä valtameriä maailmanlaajuisesti, monialaisesti ja monitieteellisesti, jotta merellistä luontoa suojellaan samalla mahdollistaen sen kestävä käyttö.

Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI), on joukko eri sektoreiden ja alojen asiantuntijoita päämääränään kehittää uusia keinoja syvänmeren luonnonvarojen kestävälle käytölle ja hallinnalle. Päätavoitteena tulee olemaan koulutuksen ja valistuksen tarjoaminen kehitysmaille, joiden alueella monet syvänmeren pohjan luonnonvarat sijaitsevat. DOSI kokoaa asiantuntijat yhteen keskustelemaan etusijalla olevista alueista, kehittämään työkaluja, toimintasuunnitelmia ja resursseja ekosysteemin toiminnan ylläpitämiseksi, ja luomaan ohjelmia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja syvänmeren luonnonvarojen vastuullista käyttöä. DOSI työskentelee yhdessä teollisuuden ja lainsäädännön, tiedemiesten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa lisätäkseen tietoisuutta ja mahdollistaakseen aloitteita, joiden avulla turvataan syvänmeren luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta nyt ja tulevaisuudessa.   

Mitkä asiat ovat DOSIssa etusijalla?

DOSI toimii kaikki sidosryhmät yhdistävien työpajojen ja tiedotustilaisuuksien, julkaisujen ja selvityksien, sekä ympäristön tilan arviointien, verkkopalveluiden ja oman osallistumisensa kautta. DOSI toimii kansallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten päättäjien, kasvattajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa:

 1. Tunnistaakseen etusijalla olevat luonnonvarojen hallintatarpeet syvissä valtamerissämme, mukaan lukien:
 • Työskentelemällä International Seabed Authorityn ja muiden sidosryhmien kanssa merenpohjan kaivuuseen liittyvän ympäristönhoitosuunnitelman kehittämiseksi kansainvälisille merenpohjille, johon sisältyy kasautuvien ja taloudellisten vaikutusten arviointi, alkaen Keski-Atlantin selänteestä;
 • Vaalimalla uusia yhteistöitä ja keskustelua koskien syvänmeren toiminnasta syntyvien jätteiden sijoittamista;
 • Pohtimalla syvänmeren hallinnan läpinäkyvyyteen ja toimenpiteiden noudattamiseen liittyviä kysymyksiä.
 1. Parhaiden käytäntöjen kehittäminen liittyen ihmisen toimintaan syvissä valtamerissä, mukaan lukien:
 • Vaikutusten arvioinnin kehittäminen tulevaisuuden syvänmeren kalastuksessa, mukaan lukien opas näiden arviointien suorittamiseen;
 • Syvänmeren geneettisten varojen käyttökohteita, kestävää käyttöä ja hyötyjen jakamista koskevan keskustelun alullepano, sekä siihen liittyvä ohjeistaminen;
 • Syvänmeren öljyn- ja kaasunporauksen parhaiden käytäntöjen kehittäminen vertailemalla avomerellä tapahtuvaa öljyn- ja kaasunporausta koskevia säädöksiä yli kansallisten rajojen.
 1. Tietoisuuden lisääminen, asiantuntemuksen kehittäminen, mukaan lukien:
 • Koulutuksen vahvistaminen kehitysmaissa ja kasvavissa talouksissa syvänmeren luonnonvarojen kestävän hallinnan ja suojelun edistämiseksi;
 • Kaikkien sidosryhmien koulutuksen lisääminen (esim. syvänmeren ekologiaa ja tilanhoitoa käsittelevän avoimen verkkopohjaisen kurssin kehittäminen).
 1. Syvänmeren havaintojen ja tiedon keskittäminen ja edistäminen, mukaan lukien:
 • Syvänmeren ympäristöjen huomattavan mukanaolon varmistaminen merkittävissä valtamerten tilan arvioinneissa;
 • Syvänmeren hallinnassa auttavien tieteellisten puutteiden tunnistaminen;
 • Sektorit, lainsäädännöt ja alat ylittävistä syvänmeren tilanhoidollisista toimista tietoa tarjoavan keskeisen paikan määrittäminen;
 • Työskentely teollisuuden kanssa valtamerissä tehtävien havaintojen ja tutkimustiedon jakamiseksi, sekä yhtenevien ongelmien ratkaisemiseksi;
 • Sellaisten havaintojen ja tiedon keskittäminen, joiden avulla voidaan määritellä syvien valtamerten merkitys ilmastolle ja ilmastonmuutoksen vaikutukset syvänmeren ekosysteemeille ympäristönhallintaa ja ilmastopolitiikkaa ajatellen.

Ensimmäinen DOSI työpaja – Mexico City, huhtikuu 2013

Yhteensä 28 osanottajaa neljästätoista eri maasta kokoontui keskustelemaan tarvittavasta tieteellisestä tutkimuksesta, hallinnasta ja päätöksenteosta, jotta syvien valtamerten koskemattomuus, toiminnot ja palvelut voidaan säilyttää tuleville sukupolville. Ryhmä oli yhtä mieltä siitä, että ihmisen lisääntynyt toiminta syvissä valtamerissä on luonut tarpeen biologian, oikeustieteen, talouden, liiketalouden, lainsäädännön ja ympäristönsuojelun asiantuntijoiden sitouttamiselle tilanhoitoon. Kolme päivää jatkuneiden keskustelujen tuloksena syntyi aihealueiden ja toimien ydin, joka käynnisti syvänmeren tilanhoidon hankkeen, Deep-Ocean Stewardship Initiativen (DOSI).

Työpajaa isännöivät yhdessä Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, CMARL (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM), Center for Marine Biodiversity and Conservation (Scripps Institution of Oceanography, SIO), University of California San Diego ja International Network for Scientific Investigation of Deep-sea Ecosystems (INDEEP). Työpajaa tukivat Kaplan Foundation, INDEEP (rahoittajana Fondation Total), the National Commission for Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO, Mexico) ja La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, Mexico).

Kindly translated by Laura Kauppi, University of Helsinki, Finland

Group Photo