Home – Po polsku

Misja DOSI:  

DOSI podejmuje starania dla zintegrowania istniejącego potencjału naukowego, technicznego, politycznego, prawnego i ekonomicznego tak, by zapewnić kompetentne doradztwo dla opartego na podejściu ekosystemowym zarządzania w wykorzystaniu zasobów głębokowodnych obszarów oceanicznych i przygotowywania strategii mających na celu zachowanie integralności ekosystemów głębokowodnych w obszarach podlegających jurysdykcjom narodowym i poza ich granicami.        

  

Potrzebna jest inicjatywa w skali globalnej

Działania człowieka w głębokowodnych obszarach oceanicznych gwałtownie się nasilają a odbywa się to w sposób trudny do bezpośredniej obserwacji. W miarę jak zmiany klimatu zaczynają oddziaływać na wody głębokie, obniża się pH wód, spada ich natlenienie a wydolność ekosystemów głębokowodnych i kluczowe ich funkcje ulegają osłabieniu. W zarządzaniu obszarami głębokowodnymi istnieją luki: w większości systemów prawnych, zarówno w skali narodowej, jak i międzynarodowej, zauważa się brak zasadniczych mechanizmów pomocnych w wykorzystaniu i ochronie zasobów oceanicznych. W wielu krajach posiadających dostęp do zasobów głębokowodnych brakuje odpowiednio wykwalifikowanej kadry mogącej zająć się zrównoważonym wykorzystaniem zasobów i ich ochroną; w obszarach międzynarodowych brak jest też spójnych procedur ocen oddziaływania na środowisko. Istnieje realne ryzyko, że głębokowodne obszary oceaniczne będą podlegać industrializacji bez odpowiedniego planowania środowiskowego.

Bioróżnorodność głębokowodnych obszarów oceanicznych leży u podłoża kluczowych funkcji ekosystemowych spełnianych przez te obszary, takich jak regeneracja biogenów, wychwytywanie nadmiaru dwutlenku węgla i przechowywanie – jak w żywej bibliotece – zasobów genetycznych, które mogą okazać się bardzo przydatne dla człowieka i stać się kluczowe w przyszłych zastosowaniach. Dlatego w gospodarowaniu w głębokowodnych obszarach oceanicznych konieczna jest perspektywa globalna, wielosektorowa i wielodyscyplinarna tak, by umożliwiając zrównoważone wykorzystywanie zasobów chronić jednocześnie środowisko morskie.

The Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI) (Inicjatywa na Rzecz Ochrony Głębokich Wód Oceanicznych) skupia ekspertów z różnych dyscyplin i sektorów dla wypracowywania nowych idei na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów głębokowodnych i zrównoważonego zarządzania nimi. Zasadniczym celem będzie kształcenie kadr dla krajów rozwijających się, dysponujących wieloma zasobami na dnie swych obszarów głębokowodnych. DOSI działa poprzez tworzenie zespołów ekspertów zajmujących się obszarami priorytetowymi, opracowujących narzędzia i strategie dla utrzymania integralności ekosystemowej oraz opracowujących programy promujące zrównoważony rozwój i odpowiedzialne wykorzystanie głębokowodnych obszarów oceanicznych. DOSI współdziała z przemysłem, prawodawcami, naukowcami i społecznościami obywatelskimi dla zwiększenia świadomości środowiskowej i tworzenia bazy dla inicjatyw, które prowadzić będą do zrównoważonego wykorzystania zasobów głębokowodnych i takiegoż nimi gospodarowania obecnie i w przyszłości.

 

Jakie są priorytetowe zagadnienia, którymi zajmuje się DOSI?

DOSI działa poprzez organizowanie warsztatów dla grup interesariuszy, opracowywanie briefingów, publikacji, badań przeglądowych, ocen i materiałów dostępnych on-line. DOSI współpracuje z prawodawcami, badaczami, nauczycielami i społecznościami obywatelskimi w celu:

 1. Określenia priorytetowych potrzeb w zakresie gospodarowania zasobami wód głębokich i zarządzania nimi poprzez:
 • Współpracę z Międzynarodowym Zarządem Dna Morskiego i innymi interesariuszami w sprawach dotyczących górnictwa podwodnego dla wypracowania strategii zarządzania środowiskowego w międzynarodowym Obszarze dna, włącznie z określeniem oddziaływania skumulowanego i ocenami ekonomicznymi, poczynając od Grzbietu Środkowoatlantyckiego;
 • Wspieranie nowych form współpracy w zakresie problemów związanych z pozbywaniem się pozostałości po wydobyciu kopalin z dna morskiego i dyskusji nad tymi zagadnieniami;
 • Zajęcie się problemami związanymi z transparentnością gospodarowania w obszarach głębokowodnych i stosowaniem przepisów prawa.
 1. Wypracowania najlepszych praktyk dla działalności człowieka w głębokowodnych obszarach oceanicznych poprzez:
 • Promowanie opracowywania ocen oddziaływania dla wszystkich przyszłych działań w zakresie rybołówstwa głębokowodnego, a w szczególności opracowanie przewodnika dla prowadzenia takich ocen;
 • Organizowanie spotkań z autorami odnośnych publikacji i inicjowanie dyskusji na temat zastosowań głębokowodnych zasobów genetycznych, zrównoważonego ich wykorzystania i podziału korzyści z tych zasobów;
 • Porównywanie uregulowań prawnych dla wydobycia ropy naftowej i gazu z dna morskiego w różnych krajach by wspomóc opracowywanie najlepszych praktyk dla zachowania środowiska morskiego przy tym wydobyciu.
 1. Podniesienia świadomości środowiskowej i poziomu wiedzy poprzez:
 • Kształcenie kadr w krajach rozwijających się dla zrównoważonego wykorzystania i ochrony ich zasobów głębokowodnych;
 • Udostępnianie wiedzy dla wszystkich interesariuszy (np. opracowywanie – w otwartym dostępie – internetowych kursów dotyczących podstawowych zagadnień ekologii głębokowodnych obszarów oceanicznych i problemów ich ochrony).
 1. Promowania obserwacji środowiska głębokowodnego i centralizowania informacji o nim poprzez:
 • Zapewnienie, by głębokowodne środowiska oceaniczne zajmowały ważne miejsce w najpoważniejszych ocenach stanu oceanów;
 • Identyfikowanie luk w wiedzy naukowej, których wypełnienie pomoże w lepszym gospodarowaniu w środowisku głębokowodnym;
 • Utworzenie centrum informacji, pochodzących z różnych sektorów, jurysdykcji i dyscyplin, na temat bieżących działań na rzecz zachowania środowiska głębokowodnego;
 • Współpracę z przemysłem dla zintensyfikowania procesu zbierania obserwacji na temat oceanu, dostępu do danych i analizy zagadnień multidyscyplinarnych;
 • Scentralizowanie obserwacji i informacji dla lepszej oceny roli głębokowodnych obszarów oceanicznych w łagodzeniu zmian klimatycznych i oddziaływania zmian klimatu na ekosystemy głębokowodne tak, by informacje te mogły znaleźć zastosowanie w zarządzaniu środowiskowym i opracowywaniu polityk związanych z problemami klimatu.

 

Pierwsze Warsztaty DOSI – Mexico City, kwiecień 2013

Dwadzieścioro ośmioro zaproszonych uczestników i uczestniczek z 14 krajów spotkało się, by przedyskutować potrzeby związane z badaniami, gospodarowaniem i procesami decyzyjnymi, niezbędne dla utrzymania integralności ekosystemów głębokowodnych oraz zachowania ich funkcji i pożytków z nich płynących dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że ekspansja działalności człowieka na głębokowodne obszary oceaniczne stwarza pilną potrzebę współpracy między ekspertami w zakresie biologii, prawa, polityki, ekonomii, gospodarki i ochrony przyrody dla ochrony środowiska głębokowodnego. Trzy dni dyskusji zaowocowały wypracowaniem zasadniczego zestawu tematów i działań niezbędnych dla utworzenia Deep-Ocean Stewardship Initiative (DOSI).

Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez Instytut Nauk o Morzu i Limnologii (Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia (CMARL) w UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México, Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku), Center for Marine Biodiversity and Conservation (Centrum Bioróżnorodności i Ochrony Morza) w Instytucie Oceanograficznym Scrippsa (at Scripps Institution of Oceanography, SIO) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego oraz International Network for Scientific Investigation of Deep-sea Ecosystems (INDEEP, Międzynarodowa Sieć Naukowych Badań Ekosystemów Głęokowodnych).  Warsztaty otrzymały wsparcie finansowe z Fundacji Kaplana, INDEEP (wspieranego przez Fondation Total), Narodowej Komisji dla Poznania i Zastosowań Bioróżnorodności (CONABIO, Meksyk) oraz Narodowej Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego (La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, Meksyk).

Kindly translated by Teresa Radziejewska, University of Szczecin, Poland

Group Photo