Home – Nederlands

Missie:  

DOSI streeft naar het integreren van wetenschap, technologie, beleid, recht en economie om te adviseren over ecosysteem-gebaseerd beheer van het gebruik van grondstoffen uit de diepzee en over strategieën om de integriteit van diepzee ecosystemen binnen en buiten nationale jurisdictie te handhaven.

Een wereldwijd initiatief is nodig

De hoeveelheid menselijke activiteit in de diepzee neemt snel toe, maar vindt meestal uit het zicht plaats. Nu de effecten van klimaatverandering ook de diepe wateren bereiken, daalt daar de pH-waarde, neemt de zuurstof concentratie af, en komen de veerkracht van diepzee-ecosystemen en de belangrijkste diensten die ze leveren in het gedrang. Er zijn nog veel tekortkomingen in het huidige beleid: de meeste wettelijke kaders, zowel nationale als internationale, hebben een gebrek aan essentiële mechanismen om mariene grondstoffen te beheren en beschermen. Veel landen met diepzee grondstoffen missen de expertise om duurzaam beheer en bescherming in internationale wateren te waarborgen, en milieubeoordelingen worden niet consisitent toegepast. Er bestaat een reëel risico dat de diepzee zal worden geëxploiteerd, zonder dat dit milieutechnisch gezien zorgvuldig wordt gepland.

De biodiversiteit in de diepzee ondersteunt belangrijke functies en diensten van het ecosysteem, zoals de regeneratie van voedingsstoffen en het opslaan van koolstof. Ook vormt het een opslagplaats – een levende bibliotheek – van genetisch materiaal, dat wellicht in het voordeel van de mensheid kan worden toegepast en de sleutel kan zijn tot toekomstige biotechnologische aanpassingen. Daarom is het noodzakelijk om de diepzee te beheren vanuit een mondiaal, multisectoraal en multidisciplinair perspectief, om het mariene milieu te beschermen en tegelijkertijd duurzaam gebruik ervan mogelijk te maken.

De Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI) is een vereniging van deskundigen uit verschillende disciplines en sectoren, gevormd om nieuwe ideeën te ontwikkelen over duurzaam gebruik en beheer van grondstoffen in de diepzee. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van de capaciteiten van ontwikkelingslanden die veel grondstoffen in de zeebodem van hun nationale wateren hebben. DOSI brengt deskundigen samen om te werken aan urgente problemen en om instrumenten, strategieën, middelen en programma’s te ontwikkelen, die duurzaam en verantwoord gebruik van diepzee grondstoffen bevorderen. DOSI staat in contact met de industrie, toezichthouders, wetenschappers en maatschappelijke organisaties om het bewustzijn en de capaciteit te vergroten voor steun aan initiatieven die zullen leiden tot het behoud van de integriteit van het ecosysteem: voor huidige en toekomstige generaties.

Op welke hoofdzaken richt DOSI zich?

DOSI opereert door middel van workshops, voorlichtingen, publicaties, onderzoeken, evaluaties, online bronnen en actieve betrokkenheid. Wij werken samen met nationale, regionale en mondiale beleidsmakers, onderwijzers en de civiele maatschappij om de volgende hoofdzaken aan te pakken:

1. Het identificeren van de belangrijkste behoeften in het beheer van het gebruik van diepzee grondstoffen, waaronder:

 • Samenwerking met de International Seabed Authority (ISA) en andere belanghebbenden om een strategie te ontwikkelen voor milieubeheer van internationale zeebodems. Hierin spelen cumulatieve milieueffecten en economische evaluaties een belangrijke rol. Er zal begonnen worden met een strategie voor de Mid-Atlantische Rug.
 • Het bevorderen van nieuwe samenwerkingsverbanden en beraadslagingen rond de problematiek van het dumpen van mijnbouwafval in de diepzee.
 • Werken aan kwesties van transparantie en consistente naleving van regels in diepzee beheer.

2. Het ontwikkelen van best practice strategieën voor menselijke activiteit in de diepzee, door:

 • Het bevorderen van de ontwikkeling van een veldgids, die gebruikt wordt bij het uitvoeren van milieubeoordelingen in de diepzee, voor alle toekomstige visserij.
 • Het uitvoeren van auteur voorlichtingen, en het aanzetten tot communicatie over de toepassingen, het duurzaam gebruik en het beschikbaar maken van de voordelen van nieuw genetisch materiaal uit diepzee organismen.
 • Vergelijking van regels omtrent offshore olie- en gaswinning van verschillende landen. Dit kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van best practice strategieën voor diepzee olie- en gasbeheer.

3. Het creëren van bewustzijn en het ontwikkelen van expertise, door:

 • Capaciteitsopbouw voor duurzaam beheer en bescherming van diepzee grondstoffen in landen met een opkomende industrie.
 • Het verbeteren van onderwijs voor alle betrokkenen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een open-access online cursus over de fundamenten van diepzee ecologie en beheer).

4. Het centraliseren en bevorderen van observaties en kennis van de diepzee, door:

 • Te bewerkstelligen dat diepzee ecosystemen prominent aanwezig zullen zijn in belangrijke oceaan milieubeoordelingen.
 • Identificatie van ontbrekende wetenschappelijke kennis voor beter diepzee beheer.
 • Ontwikkeling van een centrale locatie voor informatie over lopende activiteiten omtrent diepzee beheer in meerdere sectoren, jurisdicties en disciplines.
 • Samenwerking met de industrie ter stimulering van oceaanobservaties, gegevensuitwisseling, alsmede het gezamenlijk aanpakken van grensoverschrijdende problemen.
 • Het centraliseren van observaties en informatie ter vergroting van het inzicht in de rol van de diepzee bij klimaatmitigatie, en in de gevolgen van klimaatverandering op diepzee ecosystemen. Dit inzicht kan dan worden gebruikt bij milieubeheer en klimaatbeleid.

Eerste DOSI Workshop – Mexico-Stad, April 2013

In april 2013 kwamen 28 genodigden uit 14 landen bijeen om te bespreken welke vormen van onderzoek, beheer en besluitvorming vereist zijn om de integriteit, functies en diensten van de diepzee te behouden voor toekomstige generaties. De groep is het erover eens dat de uitbreiding van menselijke activiteit in de diepzee een dringende behoefte heeft gecreëerd aan experts in biologie, recht, politiek, economie, industrie, beleid en milieubescherming. Drie dagen van beraadslagingen resulteerde in een kernset van thema’s en actiepunten om een Deep-Ocean Stewardship Initiative (DOSI) te lanceren.

De workshop werd mede georganiseerd door het Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia (CMARL) van UNAM, het Center for Marine Biodiversity and Conservation van Scripps Institution of Oceanography (SIO), de University of California San Diego, en het International Network for Scientific Investigation of Deep-sea Ecosystems (INDEEP). De workshop werd gesteund door de Kaplan Foundation, INDEEP (gefinancierd door Stichting Total), de Nationale Commissie voor kennis en gebruik van de biodiversiteit (CONABIO, Mexico) en La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, Mexico).

Kindly translated by Danielle de Jonge, The Netherlands

Group Photo